วันจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2558

เฉลย คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 2 เพิ่มเติม (สสวท.) บทที่ 2 สมการกำลังสองตัวแปรเดียว

เฉลย คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 2 เพิ่มเติม (สสวท.)
บทที่ 2 สมการกำลังสองตัวแปรเดียว

          บทที่ 2 สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
           ดาวน์โหลดได้ที่นี่จ้าเฉลย แบบฝึกหัด 2.1 สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
               เฉลย  แบบฝึกหัดที่  2.1 ก. ข้อ 1-14
               
เฉลย  แบบฝึกหัดที่  2.1 ข. ข้อ 1
 

อ้างอิงจาก  หนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  คณิตศาสตร์  เล่ม 2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 (สสวท.)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น