วันจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2558

เฉลย คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 เพิ่มเติม (สสวท.) บทที่ 2 พหุนามและเศษส่วนหุนาม

เฉลย คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 เพิ่มเติม (สสวท.)
บทที่ 2 พหุนามและเศษส่วนหุนาม

            ดาวน์โหลดได้ที่นี่จ้า เฉลย คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 เพิ่มเติม (สสวท.)
           บทที่ 2 พหุนามและเศษส่วนหุนาม
           
 ดาวน์โหลด เฉลย แบบฝึกหัด 2.1 ทบทวนพหุนาม            

            ดาวน์โหลด เฉลย แบบฝึกหัด 2.2 การคูณพหุนาม       
            ดาวน์โหลด เฉลย แบบฝึกหัด 2.3 การหารพหุนาม 
            ดาวน์โหลด เฉลย แบบฝึกหัด 2.5 การคูณและการหารเศษส่วนของพหุนาม 
            ดาวน์โหลด เฉลย แบบฝึกหัด 2.6 การบวกและการลบเศษส่วนของพหุนาม 
           
"ขอขอบพระคุณ ผู้ทำเฉลยค่ะ"

อ้างอิงจาก  หนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  คณิตศาสตร์  เล่ม 1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 (สสวท.)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น