วันจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2558

เฉลย คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 เพิ่มเติม (สสวท.) บทที่ 1 เลขยกกำลัง

เฉลย คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 เพิ่มเติม (สสวท.)
บทที่ 1 เลขยกกำลัง


           บทที่ 2 สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
           
ดาวน์โหลดได้ที่นี่จ้าเฉลย แบบฝึกหัด 2.1 สมการกำลังสองตัวแปรเดียว

อ้างอิงจาก  หนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  คณิตศาสตร์  เล่ม 1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 (สสวท.)

1 ความคิดเห็น: