วันจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2558

เฉลย คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 เพิ่มเติม (สสวท.) บทที่ 1 เลขยกกำลัง

เฉลย คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 เพิ่มเติม (สสวท.)
บทที่ 1 เลขยกกำลัง


           บทที่ 2 สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
           
ดาวน์โหลดได้ที่นี่จ้าเฉลย แบบฝึกหัด 2.1 สมการกำลังสองตัวแปรเดียว

อ้างอิงจาก  หนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  คณิตศาสตร์  เล่ม 1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 (สสวท.)

เฉลย คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 เพิ่มเติม (สสวท.) บทที่ 2 พหุนามและเศษส่วนหุนาม

เฉลย คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 เพิ่มเติม (สสวท.)
บทที่ 2 พหุนามและเศษส่วนหุนาม

            ดาวน์โหลดได้ที่นี่จ้า เฉลย คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 เพิ่มเติม (สสวท.)
           บทที่ 2 พหุนามและเศษส่วนหุนาม
           
 ดาวน์โหลด เฉลย แบบฝึกหัด 2.1 ทบทวนพหุนาม            

            ดาวน์โหลด เฉลย แบบฝึกหัด 2.2 การคูณพหุนาม       
            ดาวน์โหลด เฉลย แบบฝึกหัด 2.3 การหารพหุนาม 
            ดาวน์โหลด เฉลย แบบฝึกหัด 2.5 การคูณและการหารเศษส่วนของพหุนาม 
            ดาวน์โหลด เฉลย แบบฝึกหัด 2.6 การบวกและการลบเศษส่วนของพหุนาม 
           
"ขอขอบพระคุณ ผู้ทำเฉลยค่ะ"

อ้างอิงจาก  หนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  คณิตศาสตร์  เล่ม 1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 (สสวท.)

เฉลย คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 2 เพิ่มเติมบทที่ 1 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

เฉลย คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 2 เพิ่มเติม (สสวท.)
บทที่ 1 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

           ดาวน์โหลดได้ที่นี่จ้า เฉลย คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 2 เพิ่มเติม (สสวท.)
          บทที่ 1 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

           
ดาวน์โหลด เฉลย แบบฝึกหัด 1.1 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใช้สมบัติการแจกแจง 

           ดาวน์โหลด เฉลย แบบฝึกหัด 1.2 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว 
           ดาวน์โหลด เฉลย แบบฝึกหัด 1.3 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นกำลังสองสมบูรณ์        
           ดาวน์โหลด เฉลย แบบฝึกหัด 1.4 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นผลต่างกำลังสอง          
          
"ขอขอบพระคุณ ผู้ทำเฉลยค่ะ"

อ้างอิงจาก  หนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  คณิตศาสตร์  เล่ม 2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 (สสวท.)

เฉลย คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 2 เพิ่มเติม (สสวท.) บทที่ 2 สมการกำลังสองตัวแปรเดียว

เฉลย คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 2 เพิ่มเติม (สสวท.)
บทที่ 2 สมการกำลังสองตัวแปรเดียว

          บทที่ 2 สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
           ดาวน์โหลดได้ที่นี่จ้าเฉลย แบบฝึกหัด 2.1 สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
               เฉลย  แบบฝึกหัดที่  2.1 ก. ข้อ 1-14
               
เฉลย  แบบฝึกหัดที่  2.1 ข. ข้อ 1
 

อ้างอิงจาก  หนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  คณิตศาสตร์  เล่ม 2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 (สสวท.)