วันจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2558

เฉลย คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 2 เพิ่มเติมบทที่ 1 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

เฉลย คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 2 เพิ่มเติม (สสวท.)
บทที่ 1 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

           ดาวน์โหลดได้ที่นี่จ้า เฉลย คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 2 เพิ่มเติม (สสวท.)
          บทที่ 1 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

           
ดาวน์โหลด เฉลย แบบฝึกหัด 1.1 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใช้สมบัติการแจกแจง 

           ดาวน์โหลด เฉลย แบบฝึกหัด 1.2 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว 
           ดาวน์โหลด เฉลย แบบฝึกหัด 1.3 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นกำลังสองสมบูรณ์        
           ดาวน์โหลด เฉลย แบบฝึกหัด 1.4 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นผลต่างกำลังสอง          
          
"ขอขอบพระคุณ ผู้ทำเฉลยค่ะ"

อ้างอิงจาก  หนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  คณิตศาสตร์  เล่ม 2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 (สสวท.)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น